Sammenlign produkter
 1. Fjern denne varen
Legg til flere varer for å kunne sammenligne Sammenlign
Ingen produkter å sammenligne.

Vilkår og betingelser

Tilgang til og bruk av nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser og alle gjeldende lover. Ved å besøke og surfe på nettstedet godtar du vilkårene og betingelsene.

 

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Identiteten til Plants Online B.V.

Artikkel 3 - Anvendbarhet

Artikkel 4 - Tilbud

Artikkel 5 - Avtale

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel 7 - Forbrukerens obligasjoner under refleksjonsperioden

Artikkel 8 - Utøvelse av forbrukerens angrerett og kostnadene

Artikkel 9 - Plants Online B.V.s obligasjoner ved angrerett

Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten

Artikkel 11 - Pris

Artikkel 12 - Overholdelse og ekstra garanti

Artikkel 13 - Levering og utførelse

Artikkel 14 - Kontinuerlig ytelsesavtale: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 15 - Betaling

Artikkel 16 - Klager

Artikkel 17 - Tvister

Artikkel 18 - Ekstra bestemmelser eller unntak

Artikkel 19 - Endringer i vilkår og betingelser

 

Artikkel 1 – Definisjoner

 

I disse vilkårene og betingelsene skal følgende uttrykk ha følgende betydning:

 1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren kjøper produkter gjeldende en avstandsavtale og disse produktene er levert av Plants Online B.V. eller en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjepart og Plants Online B.V.;

 2. Refleksjonsperiode: den perioden hvor forbrukeren kan bruke sin angrerett;

 3. Forbruker: den naturlige person som ikke handler ut fra formål knyttet til hans/hennes kommersielle, handel, håndverk eller faglige aktiviteter;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitalt innhold: data som produseres og leveres i digital form;

 6. Kontinuerlig ytelsesavtale: Avtale om å levere varer i en gitt periode;

 7. Bærekraftig databærer: enhver måte, inkludert e-post, som gjør at forbruker eller Plants Online B.V. lagrer informasjon rettet til ham/henne selv på en slik måte som gjør at fremtidige behov og bruk blir mulig i løpet av et tidsrom som samsvarer med det formål som informasjonen er bestemt til, og som gjør at uforandret reproduksjon av den lagrede informasjon er mulig;

 8. Angrerett: Forbrukerens mulighet til å ikke gå videre med avstandsavtalen innen angrefristen;

 9. Plants Online B.V.: selskapet som leverer produkter til forbrukere fra en avstand til forbrukerne;

 10. Avstandsavtale: Avtale inngått av Plants Online B.V. og forbruker innenfor rammen av et organisert system for fjernsalgsprodukter, der eksklusive eller ytterligere bruk er laget av en eller flere teknologier for avstandskommunikasjon frem til inngåelsen av avtalen;

 11. Standardskjema for tilbaketrekking: det europeiske standardskjemaet for tilbaketrekning inkludert i Utstilling I av disse vilkår og betingelser

 12. Teknologi for fjernkommunikasjon: et middel som skal brukes til å inngå avtale uten at forbruker og Plants Online B.V. er sammen på samme sted, til samme tid.

 

Artikkel 2 - Plants Online B.V.s identitet

 

Plants Online B.V.

Handler under navnet: Hekkplanterdirekte.no

Sete for virksomheten:

Boonakker 14, 5384 MG Heesch (ingen fysisk butikk)

Nederland

Telefon: + 31 (0)412 404724

E-post: kundeservice@hekkplanterdirekte.no

Handelskammer: 55406742

Momsnummer: NL-8516.94.160.B01

 

Artikkel 3 - Anvendbarhet

 

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra Plants Online B.V. og for alle avstandsavtaler inngått av Plants Online B.V. og forbrukeren.

 2. Før inngåelse av en avstandsavtale vil teksten i disse vilkår og betingelser gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette er umulig skal Plants Online B.V. angi på hvilken måte de generelle vilkår og betingelser kan inspiseres og at de vil bli sendt gratis hvis det ønskes, før avstandsavtalen inngås.

 3. Hvis avstandsavtale inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, i avvik fra forrige avsnitt og før avstandsavtalen inngås, også leveres til forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren lett kan lagre den på en langsiktig databærer. Hvis dette er rimelig umulig, vil det spesifiseres hvor generelle vilkår og betingelser kan vises elektronisk, og at de vil bli sendt til forbruker på dennes anmodning gratis, enten via elektroniske midler eller på annen måte, før avstandsavtalen konkluderes.

 4. Hvis spesifikk produktbetingelse eventuelt gjelder i tillegg til disse generelle vilkår og betingelser, skal det andre og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle av motstridende vilkår, kan forbrukeren alltid appellere til gjeldende bestemmelse som er mest gunstig for ham/henne.

 

Artikkel 4 - Tilbud

 

 1. Hvis et tilbud er av begrenset varighet eller dersom visse vilkår gjelder, skal det uttrykkelig fremgå av tilbudet.

 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene som tilbys. Beskrivelsen er hensiktsmessig detaljert til at forbruker kan tilstrekkelig vurdere produktene. Hvis Plants Online B.V. gjør bruk av bildene, er de sannferdig bilder av produkter og/eller tjenester. Åpenbare feil eller feil i tilbudet er ikke bindende for Plants Online B.V.

 3. Alle tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbruker hvilke rettigheter og forpliktelser er gjeldende ved en aksept av tilbudet.

 

Artikkel 5 - Avtale

 

 1. Underlagt bestemmelsene i punkt 4, blir avtalen gjeldende når forbrukeren har akseptert tilbudet og oppfylt vilkårene og betingelsene.

 2. Hvis forbruker aksepterte tilbudet via elektroniske midler skal Plants Online B.V. omgående bekrefte mottak av å ha akseptert tilbudet via elektroniske midler. Så lenge mottak av nevnte aksept ikke er bekreftet, kan forbrukeren heve avtalen.

 3. Hvis avtalen er inngått elektronisk, vil Plants Online B.V. ta hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal Plants Online B.V. utføre nødvendige sikkerhetstiltak.

 4. Plants Online B.V. kan, innenfor rammene av loven, samle inn informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, og alle fakta og faktorer som er relevant for å konkludere avstandsavtalen. Hvis, ut fra resultatene av denne undersøkelsen, Plants Online B.V. har gode grunner til ikke å inngå avtalen; har vi lovlig rett til å nekte en ordre eller be om støtte av diverse grunner, eller å hefte ved spesielle vilkår til gjennomføringen.

 5. Før levering av produktet, skal Plants Online B.V. sende følgende informasjon sammen med produktet skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan oppbevare det på en tilgjengelig måte på en langsiktig databærer:

  a. besøksadressen til Plants Online B.V.́s virksomhet, der forbrukeren kan komme i kontakt for eventuelle klager;

  b. forholdene på hvilke og på hvilken måte forbrukeren kan utøve angreretten, eller, som tilfellet kan være, tydelig informasjon om at han har blitt unntatt fra angreretten;

  c. informasjonen som tilsvarer eksisterende etter-salg-tjenester og garantier;

  d. prisen inkludert alle skatter på produktet; der det er aktuelt, leveringskostnader og betalingsmåte, levering eller gjennomføring av avstandsavtalen;

  e. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av udefinert varighet;

  f. dersom forbrukeren har angrerett, standardskjemaet for utøvelse av angreretten. 

 1. I tilfelle av en kontinuerlig ytelsesavtale er bestemmelsen i forrige avsnitt gjeldende bare for den første leveransen.

 

Artikkel 6 - Angrerett

For produkter:

 

 1. Forbrukeren kan tilbakevise en kjøpsavtale for et produkt uten å oppgi grunner under en refleksjonsperiode på minst 14 dager. Plants Online B.V. kan spørre forbrukeren om årsaken til tilbaketrekningen, men kan ikke tvinge ham til å uttale seg om årsaken(e).

 2. Refleksjonsperioden nevnt i pkt 1 starter den dagen produktet blir mottatt av forbrukeren eller av en tredjepart på forhånd utpekt av ham og som ikke er transportøren, eller;

  a. dersom forbrukeren i en og samme rekkefølge har bestilt flere produkter: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at han har informert forbrukeren på forhånd i løpet av bestillingsprosessen på en klar måte, nekte en bestilling av flere produkter med forskjellig leveringstid.

  b. dersom leveransen av et produkt består av ulike forsendelser eller deler: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller siste del;

  c. i tilfelle avtaler for periodisk levering av produkter i løpet av en viss periode: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet.

I tilfelle tjenester og digitalt innhold ikke er levert på en fysisk transportør:

 1. Forbrukeren kan oppløse en tjenesteavtale og en avtale for levering av digitalt innhold som ikke er levert på en fysisk transportør i løpet av 14 dager uten noen begrunnelse. Entreprenøren kan spørre forbrukeren grunnen til utøvelsen av angreretten, men kan ikke tvinge ham til å uttale seg om årsaken(e).

 2. Angrefristen i § 3 starter på dagen etter avtaleinngåelsesdagen.

Utvidet angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke er levert på en fysisk transportør ved ikke å informere om angrerett:

 1. Dersom entreprenøren ikke har gitt forbrukeren informasjonen obligatorisk ved lov om angrerett eller ikke har gitt standardskjemaet for angrerett, ender angrefristen tolv måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, fastsatt i samsvar med de tidligere avsnittene i denne artikkelen.

 2. Dersom entreprenøren har gitt opplysningene nevnt i forrige avsnitt til forbrukeren innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, vil deretter angrefristen utløpe 14 dager etter den dagen forbrukeren har mottatt denne informasjonen.

 

Artikkel 7 - Forbrukerens obligasjoner under refleksjonsperioden

 

 1. Under angrefristen skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen forsiktig. Han skal bare pakke ut eller bruke produktet i den grad som er nødvendig for å etablere natur, egenskaper og funksjon av produktet. Utgangspunktet er herved at forbrukeren bare kan håndtere og inspisere produktet som han ville få lov til å gjøre i en fysisk butikk.

 2. Forbrukeren er bare ansvarlig for verdireduksjon av produktet som er konsekvensen av en måte å håndtere produktet som går utover det som er tillatt i § 1.

 3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdireduksjon av produktet dersom entreprenøren ikke har gitt ham før eller ved inngåelsen av avtalen all informasjon obligatorisk ved lov om angrerett.

 

Artikkel 8 - Utøvelse av forbrukerens angrerett og kostnadene

 1. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett skal han varsle Plants Online B.V. entydig med standardskjemaet for tilbaketrekning innen refleksjonsperioden.

 2. Forbrukeren skal returnere produktet eller levere det til (den autoriserte representanten for) Plants Online B.V. så snart som mulig, men innen 14 dager regnet fra dagen etter varslingen nevnt i pkt 1. Detter er ikke nødvendig dersom Plants Online B.V. har tilbudt å hente produktet på egen hånd. Forbrukeren overholdt returperioden for produktet i alle fall dersom produktet returneres før utløpet av refleksjonsperioden.

 3. Forbrukeren skal returnere produktet med alt levert utstyr og i den opprinnelige tilstanden og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instrukser gitt av Plants Online B.V..

 4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten faller på forbrukeren.

 5. Forbrukeren skal bære de direkte kostnadene for retur av produktet.

 6. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, ender alle tilleggsavtaler ved bruk av loven.

 

Artikkel 9 - Plants Online B.V.s obligasjoner ved angrerett

 1. Hvis Plants Online B.V. gjør varsel om tilbaketrekking via elektroniske midler mulig, skal de omgående sende en kvittering.

 2. Plants Online B.V. refunderer alle innbetalinger fra forbrukeren, inkludert fraktkostnader dekket av Plants Online B.V. for å levere varer til forbrukeren så snart som mulig, men innen 14 dager etter den dagen forbrukeren varslet ham om tilbaketrekking. Med mindre Plants Online B.V.tilbyr seg å hente produktet selv, kan de vente med å betale tilbake før de har mottatt produktet eller til forbruker har bevist at han returnerte produktet, avhengig av hva som inntreffer først.

 3. Plants Online B.V. skal gjøre bruk av det samme betalingsmiddel som forbrukeren brukte, med mindre forbrukeren samtykker i å bruke en annen metode. Refusjonen er gratis for forbrukeren.

 4. Hvis forbruker valgte en dyrere metode for levering i stedet for den billigste standardleveransen, trenger ikke Plants Online B.V. refundere merkostnadene for den dyrere metoden.

 

Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten

 1. Produkter eller tjenester som prisen er knyttet til med svingninger i finansmarkedet som entreprenøren har ingen innflytelse over, og som kan oppstå i løpet av angrefristen;

 2. Avtaler som er inngått under en offentlig auksjon. Under en offentlig auksjon forstås en metode for salg der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av entreprenør til forbruker som er tilstede personlig eller får mulighet til å være til stede i person på auksjonen under ledelse av en auksjonarius, og hvor den vellykkede budgiver er forpliktet til betale for disse produkter, digitalt innhold og/eller tjenester;

 3. Tjenesteavtaler, etter fullstendig utførelse av tjenesten, men bare hvis:

  a. utførelsen har begynt med eksplisitt samtykke fra forbrukeren; og

  b. forbrukeren har erklært at han mister sin angrerett så snart entreprenøren har utført avtalen i sin helhet;

 4. Pakketurer som nevnt i artikkel 7: 500 ifølge nederlandsk sivillov og avtaler om transport av personer;

 5. Tjenesteavtaler for tilgjengelig overnatting, hvis i avtalen en bestemt dato eller periode for gjennomføring er forutsett og annet enn for boligformål, transport av varer, bilutleie og catering;

 6. Avtaler med hensyn til fritidssysler, om i avtalen en bestemt dato eller periode for gjennomføringen av dette er forutsett;

 7. Produkter produsert i henhold til spesifikasjonene til forbrukeren, som ikke er prefabrikkert og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller vedtak av forbrukeren, eller som er klart ment for en bestemt person;

 8. Produkter som forringes raskt eller har en begrenset konservasjonsperiode;

 9. Forseglede produkter som av hensyn til beskyttelse av helse eller hygiene ikke er egnet til å bli sendt tilbake og hvor forseglingen er brutt etter levering;

 10. Produkter som etter levering av natur ugjenkallelig blandes med andre produkter;

 11. Alkoholholdige drikker hvor prisen er avtalt ved inngåelsen av avtalen, men hvor levering bare kan skje etter 30 dager, og hvor den faktiske verdien er avhengig av svingninger i markedet der entreprenøren har ingen innflytelse;

 12. Forseglet lyd- og videoopptak og dataprogrammer, hvorav forseglingen er brutt etter levering;

 13. Aviser, periodiske publikasjoner eller magasiner, med unntak av abonnement derpå;

 14. Levering av digitalt innhold annet enn på en fysisk transportør, men bare hvis:

  a. utførelsen har begynt med eksplisitt samtykke fra forbrukeren; og

  b. forbrukeren har erklært at han herved mister sin angrerett.

 

Artikkel 11 - Pris

 

 1. Under varigheten av gyldigheten opplyst i tilbudsprisene på de produktene som tilbys og/eller tjenestene vil ikke bli økt, med unntak for prisendringer som følge av endringer i mva-priser.

 2. I avvik fra forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester med priser knyttet til svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren har ingen innflytelse på, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at prisene oppgitt muligens er veiledende priser, vil fremgå av tilbudet.

 3. Prisøkninger innen tre måneder etter inngåelsen av avtalen er kun tillatt dersom de er konsekvensen av lover og forskrifter.

 4. Prisøkninger fra 3 måneder etter inngåelsen av avtalen er kun tillatt dersom entreprenøren har nedfelt dette og

  a. disse er konsekvensen av lover og forskrifter; eller

  b. forbrukeren har myndighet til å si opp avtalen fra den dagen prisøkningen starter. Prisene nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester er inklusive mva.

 1. Prisene nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester er inkludert moms. Bedriftskunder som logger på via bedriftsportalen får se prisen eksklusive moms.

 

Artikkel 12 - Overholdelse og ekstra garanti

 1. Plants Online B.V. garanterer at produktene er i samsvar med avtalen, med spesifikasjonene i tilbudet, med rimelige krav til brukervennlighet og/eller pålitelighet og med de eksisterende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på dagen avtalen ble inngått.

 2. En ekstra garanti tilbudt av Plants Online B.V., sin leverandør, produsent eller importør skal aldri berøre de rettigheter og krav forbrukeren kan utøve mot Plants Online B.V. om en svikt i oppfyllelsen av Plants Online B.V.’s obligasjoner dersom Plants Online B.V. har mislyktes i å oppfylle sin del av avtalen.

 3. Ekstra garanti utøves for å imøtekomme enhver obligasjon til Plants Online B.V., sin leverandør, importør eller produsent som de tildeler visse rettigheter eller forbrukerens krav som går lenger enn han er lovpålagt i tilfelle han svikter i samsvar med sin del av avtalen.

 

Artikkel 13 - Levering og utførelse

 1. Plants Online B.V. skal utøve best mulig nøyaktighet når de bestiller og utfører produktbestillinger.

 2. Leveringsstedet er på adressen opplyst av forbruker til Plants Online B.V.

 3. Med overholdelse av bestemmelsene i artikkel 4 i disse vilkår og betingelser, skal Plants Online B.V. utføre aksepterte bestillinger med praktisk hastighet, men i alle fall innen 30 dager, med mindre man har kommet til enighet om en annen leveringsperiode. Dersom leveransen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan fylles eller kan fylles bare delvis, skal forbrukeren informeres om dette innen 30 dager etter bestilling. I slike tilfeller har forbrukeren rett til å heve avtalen uten omkostninger og rett til mulig kompensasjon.

 4. Etter fornekting i samsvar med foregående ledd, skal Plants Online B.V. returnere forbrukerens betaling omgående.

 5. Risikoen for tap og/eller skade på produktene skal bæres av Plants Online B.V. frem til tidspunktet for levering til forbruker eller en representant på forhånd oppnevnt og gjort kjent for forbruker, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

Artikkel 14 - Kontinuerlig ytelsesavtale: varighet, oppsigelse og forlengelse

Avbestilling:

 1. Forbrukeren kan til enhver tid avbryte en avtale som er inngått for en udefinert tid med hyppige leveranser av produkter (strøm deri inkludert) eller tjenester, i samsvar med dertil avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned.

 2. Forbrukeren kan avbryte en avtale som er inngått for en viss tid med hyppige leveranser av produkter (strøm deri inkludert) eller tjenester, til alle tider mot slutten av en viss varighet i samsvar med reglene for avbestilling dertil avtalt og en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned.

 3. Forbrukeren kan avbestille avtalene som er nevnt i forrige avsnitt:

  a. til enhver tid og ikke være begrenset til avbestilling på et bestemt tidspunkt eller i en viss periode;

  b. minst på samme måte som disse har blitt avtalt med ham;

  c. alltid med samme oppsigelsestid som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

 4. Forlengelse:

 5. En avtale som er inngått for en definert periode med hyppige leveranser av produkter (strøm deri inkludert) eller tjenester, kan ikke forlenges eller fornyes stilltiende for en viss varighet.

 6. I avvik fra forrige avsnitt kan en avtale som er inngått for en definert periode med hyppige leveringer av aviser og ukeblader, forlenges stilltiende for en viss varighet på maksimalt tre måneder, dersom forbrukeren kan avbestille denne utvidede avtalen mot slutten av utvidelsen med en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned.

 7. En avtale som er inngått for en definert periode med hyppige leveranser av produkter eller tjenester, kan bare forlenges stilltiende for udefinert varighet dersom forbrukeren kan kansellere hele tiden med en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned. Oppsigelsestiden er ikke mer enn tre måneder med periodisk levering, men mindre enn en gang per måned, avis, ukeblader og andre magasiner.

 8. En avtale med begrenset varighet med hyppig levering for introduksjon av aviser og blader (prøveabonnement eller abonnement for å stifte bekjentskap) vil ikke forlenges stilltiende og avsluttes automatisk etter utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

 9. Varighet:

 10. Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren avbestille avtalen etter ett år til enhver tid med en oppsigelsestid på ikke mer enn én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet for oppsigelse før utløpet av avtalt varighet.

Artikkel 15 - Betaling

 1. I den utstrekning det ikke er fastsatt noe annet i avtalen eller ytterligere vilkår og betingelser, må forbrukerens utestående beløp betales innen 14 dager etter starten av angrefristen, eller i tilfelle av fravær av en angrefrist innen 14 dager etter inngåelsen av avtalen. Ved avtale om tildeling av en tjeneste, begynner denne perioden på dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

 2. Ved salg av produkter til forbrukere, kan forbrukeren aldri bli forpliktet i henhold til Generelle vilkår og betingelser til forskuttering av mer enn 50 %. Når forskudd er fastsatt, kan ikke forbrukeren gjøre noe krav om gjennomføring av den aktuelle ordren eller tjenesten(e), før det fastsatte forskudd har funnet sted.

 3. Forbrukeren har plikt til å rapportere uriktigheter i forutsatt eller oppgitt betalingsdata uten opphold til entreprenøren.

 4. Hvis forbrukeren ikke rettidig overholder sin(e) betalingsforpliktelse(er), så er han, etter at han har blitt påminnet av entreprenør om for sen betaling og entreprenøren har gitt forbrukeren en periode på 14 dager til å etterkomme sine betalingsforpliktelser, etter fravær av betaling innen denne 14-dagers-perioden, ansvarlig for å betale fastsatt beløp inkludert renter ifølge loven og entreprenøren er autorisert til ta innkrevingskostnader i betraktning. Disse samlede kostnadene utgjør maksimalt: 15 % over utestående beløp opp til € 2500; 10 % over etterfølgende € 2500 og 5 % over etterfølgende € 5000 med et minimum på € 40. Entreprenøren kan avvike til fordel for forbrukeren fra de nevnte beløp og prosentdeler.

Artikkel 16 - Klager

 1. Entreprenøren har tilstrekkelig gjort kjent en klageordning og behandler klagen i samsvar med denne klagebehandlingen.

 2. Klager over gjennomføringen av avtalen må fremsettes innen normal tid etter at forbrukeren har oppgitt defekter, fullt og tydelig beskrevet til entreprenøren.

 3. Klagene sendt til Plants Online B.V. skal besvares i løpet av en periode på 14 dager etter datoen for mottakelsen. Skulle en klage kreve lengre tid for behandling, skal Plants Online B.V. svare innen 14 dager med et varsel om mottak og en indikasjon når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

 4. Dersom klagen ikke kan løses i samråd innen rimelig tid eller innen 3 måneder etter innlevering av klagen, vil det være en tvist som er åpen for tvisteløsningsregler.

Artikkel 17 - Tvister

 1. Avtaler mellom Plants Online B.V. og forbruker, som er underlagt disse generelle vilkårene og betingelsene, er utelukkende styrt av nederlandsk lov.

Artikkel 18 - Ekstra bestemmelser eller unntak

 1. Tilleggsbestemmelser og/eller unntak fra disse generelle vilkår og betingelser skal ikke være til forbrukerens skade og må gjøres skriftlig eller registrert på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem på en tilgjengelig måte på en langsiktig databærer.

Artikkel 19 - Endringer i vilkår og betingelser

 1. 2. Endringer i disse Generelle vilkår og betingelser trer kun i kraft etter at disse har blitt publisert på en måte som er egnet for dette, herunder forstått at i tilfelle av gjeldende endringer under varigheten av et tilbud skal det mest gunstige for forbrukeren gjelde.

                                                                                                                          Tilleggsbestemmelser til vilkår og betingelser - Plants Online BV

 

Tilleggsbestemmelse til artikkel 8 - Utøvelse av forbrukerens angrerett og kostnadene

Følgende bestemmelse gjelder for levende planter i potte og planter med klump: plantene skal returneres uskadet og i god stand til den adresse Plants Online BV oppgir. Hvis det er nødvendig skal plantene lesses av og vannes under transporten for å holde dem i live. Dersom plantene er skadet eller forsømte ved ankomst refunderer Plants Online BV bare en del av kjøpesummen. 

Tilleggsbestemmelse til artikkel 15 - betaling

Det er mulighet for å betale gjennom Klarna innen 14 dager etter faktureringsdatoen. Du kan gjøre bruk av denne betalingsmåten ved å velge Klarna fra listen over betalingsmåter når du bestiller. Denne betalingsmåten er kun tilgjengelig dersom varene kan leveres ut innen 14 dager etter bestilling. Klarna er ikke en del av Plants Online BV (handelsnavn: Hekkplanterdirekte.no).

Tilleggsbestemmelse til artikkel 16 - klager

 

 1. Klager i forbindelse med gjennomføringen av denne avtalen må fremsettes så snart forbrukeren har oppgitt defekter, fullt og tydelig beskrevet til entreprenøren, men senest 14 dager etter mottak av varen.

 2. Klager skal fremsettes skriftlig på en av følgende måter:

  -Per e-post ved å sende en mail til kundeservice@hekkplanterdirekte.no

  -Per post ved å sende et brev til:

  Plants Online BV

  Boonakker 14

  5384 MG Heesch

  Nederland

 3. Du vil motta et svar via e-post innen 3 arbeidsdager etter at vi har mottatt din klage. Svaret består minst av en bekreftelse at vi har mottatt din klage samt en indikasjon på hvor lang tid det tar å behandle klagen.

Bedriftskunder

Disse vilkår og betingelser gjelder kun for forbrukere. Angreretten gjelder ikke for bedriftskunder og betalingsmåter kan variere.

 

Utstilling I: Standardskjema for utøvelse av angrerett

 

Standardskjema for utøvelse av angrerett

 

(fyll ut og send tilbake dette skjemaet bare når du ønsker å trekke deg fra avtalen)

 

a. til: Plants Online BV

Boonakker 14, 5384 MG  Heesch, Nederland (ikke returadresse)

kundeservice@hekkplanterdirekte.no

 

b. Jeg/vi informerer herved at jeg/vi trekke oss fra avtalen om

  salg av følgende produkter: [beskrivelse produkt] *

 

c. Bestilles på * / mottas på *

d. [Navn forbruker(e)]

e. [Adresse forbruker(e)]

f. [Signatur forbruker(e)] (bare når dette skjemaet sendes inn på papir)

 

* Stryk det som ikke aktuelt eller fyll ut det som er aktuelt.